„Ať je jaro nebo zima s naší školkou je nám prima “

 

 

I. Integrovaný vzdělávací blok      Malíř podzim

Charakteristika I.integrovaného vzdělávacího bloku:

- seznamování dětí s novým prostředím mateřské školy s kamarády a zaměstnanci školy,  

  adaptace nových dětí, uvědomování si vlastní identity,

- sledování chování ptáků, seznamování s časovými vztahy (ráno, poledne večer),

- vycházky do lesa, pozorování lesních zvířat, sběr lesních plodů, rozlišování druhů stromů,

  poznávání základních druhů ovoce a zeleniny, sledovat jejich sklizeň – využití,

- pozorování změn v podzimní přírodě, sledování počasí, poznávání základních barev a                      

  geometrických tvarů.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

●   osvojení si poznatků a dovedností vedoucích k osobní pohodě a pohodě v novém prostředí

     mateřské školy, rozvoj pohybových schopností, rozvoj a užívání všech smyslů

●  rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, poznávání sebe sama-

    uvědomění si vlastní identity, sebedůvěry a spokojenosti

●  seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému, posilování prosociálního chování

    ve vztahu k ostatním lidem

●  poznávání pravidel společného soužití, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí

    spolupracovat, spolupodílet se ke společenství třídy, ostatním dětem

●  seznamování dětí s mateřskou školou a s jejím prostředím, vytváření pozitivního vztahu

 

Očekávané konkretizované výstupy:

●   pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (používat toaletní papír, splachovat WC, mýt a utírat si ruce, umět používat kapesník). Postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce.

● znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte např. sdělit svoje jméno a příjmení, jména kamarádů, sourozenců, rodičů, učitelek, rozumět většině pojmenování známých předmětu v okolí dítěte. Rozlišovat a používat základní prostorové pojmy, časové údaje v rámci dne, rozlišovat roční období, rozpoznat základní barvy a geometrické tvary. Přijímat pobyt v MŠ jako součást běžného života

●   navazovat kontakty s dospělým, překonat stud, komunikovat s ním, respektovat ho,

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská      přátelství, spolupracovat s ostatními, využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla). Respektovat potřeby jiného dítěte, chápat, že každý je jiný.

● Umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení. Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v MŠ. Navazovat s dětmi vztahy, mít ve třídě své kamarády.

● Orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí, zvládat běžné činnosti požadavky i jednoduché situace, které se v MŠ opakují. Zajímat se, co se v okolí děje, všímat si změn např. v přírodě a proměny komentovat.

 

Doporučené činnosti:

 • prohlídka budovy školy a jednotlivých tříd
 • seznamování se s zaměstnanci školy
 • hry zaměřené na seznamování a poznávání nových kamarádů (Na hlazenou, Jak se jmenuješ? apod.)
 • vycházky do okolí MŠ, do přírody nebo do lesa
 • sběr přírodnin, hry s přírodninami (větvičky, šišky, jeřabiny…)
 • ochutnávka ovoce a zeleniny
 • pozorování dění a změn okolo nás – podzimní příroda, barvy
 • hry na poznávání geometrických tvarů, vyhledávaní tvarů ve svém okolí
 • hry na procvičování početní řady (mladší děti 1 – 5, starší 1 – 10)

 

 

Názvy jednotlivých témat:

 

název tématu na měsíc září : Svět kolem mě

podtéma :  Hop, hoď mi míč

 • seznamování s prostředím mateřské školy s kamarády (adaptace nových dětí), s personálem mateřské školy, rozvíjení citových vztahů, komunikativních dovedností                                                       

podtéma : Letí, letí pavučinka                       

 • rozlišování a používání časových vztahů (ráno, poledne, večer), prostorových vztahů (nad, pod, vedle, mezi), pozorování přírody - stěhování ptactva, změn v přírodě (příchod podzimu).

 

název tématu na měsíc říjen: Stromy svlékaj šat

podtéma : Košík zdraví

 • seznámení s ovocem a zeleninou (i s exotickými druhy ovoce a zeleniny), znát jejich význam pro naše zdraví, seznamovat se s podzimními pracemi, procvičovaní početní řadu 1 -10.

 

 

  podtéma : Šero lesa                              

 • výlet do lesa, sledování života lesních zvířat, sbírání lesních plodů a přírodních materiálů, pozorování stromů ( rozlišit listnaté a jehličnaté), vytváření základních vztahů k přírodě.                                                               

 

název tématu na měsíc listopad: Mraky plné deště

podtéma : Padá listí, padá

 • pozorování  podzimní přírody a jejich změn, barev a tvarů listů, hra s barvami,

poznávání základních barev.

 

podtéma: Skákejme přes kaluže                   

 • pozorování podzimního počasí, vnímat změny počasí, komentovat změny, přizpůsobit oblečení, poznat druhy oblečení.

                      

 

 

II. Integrovaný vzdělávací blok            Zimní spánek

Charakteristika II.integrovaného vzdělávacího bloku:

- Mikulášská nadílka, přiblížení vánočních tradic, prožívání sváteční atmosféry a adventu                          

  v mateřské škole, rozhovory o rodině (vztahy v rodině, členové rodiny)

- sledování zimní přírody a počasí, pozorování změn v přírodě, pokusy a stavby se sněhem

  pozorování života zvířat a   ptáků v zimě,

- poznávání lidského těla, rozdílů mezi pohlavími, zdravý životní styl (cigarety, alkohol,drogy),

  důležitost  prevence – vitamíny,

- poznávání nejznámějších pohádek a pohádkových postaviček, dokázat rozlišit dobro a zlo v 

  pohádkách,

- sledování a poznávání práce dospělých a některých řemesel a profesí, seznamování s různými  

  druhy materiálů

 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

●  uvědomění si vlastního těla, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, osvojení si

    poznatků o těle a jeho zdraví o pohybových činnostech, vytváření zdravých životních

    návyků jako základů zdravého životního stylu

●  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění),

    rozvoj představivosti a fantazie, rozvoj tvořivosti, rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy,

    rozvíjet je a prožívat

●  rozvoj kooperativních dovedností, ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích

    s druhými dětmi i dospělými

●  vytváření si povědomí o mezilidských morálních hodnotách, rozvoj společenského i

    estetického vkusu, vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané ve společnosti

●  vytváření povědomí o přírodním a kulturním prostředí o jejich rozmanitosti, vývoji a

     neustálých proměnách, osvojení si poznatků a dovedností při spoluvytváření zdravého a

     bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

 

Očekávané konkretizované výstupy:

●  zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci pohybovat jistě  na sněhu,

    ledu, pojmenovat viditelné části těla, některé vnitřní orgány, znát jejich funkce, mít  

    poznatky o narození, růstu těla a jeho proměnách,rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu

    škodí, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a

    zdravé výživy, mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o

    tom, kde v případě potřeby hledat pomoc

●  sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně,

    věcně správně, soustředěně poslouchat pohádku a nenechat se vyrušit, těšit se z hezkých a   

     příjemných zážitků, prohlížet si encyklopedie, projevovat zájem o knížky, soustředěně

     poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo..), projevovat se citlivě k živým bytostem,

     přírodě i věcem, pomáhat druhým

● porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad, respektovat potřeby jiného dítěte,

    dělit se s ním o hračky, odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná, chovat se obezřetně

    při setkání s neznámými lidmi, dětmi, v případě potřeby požádat druhého o pomoc, bránit

    se projevům násilí jiného dítěte, vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc

    (chovat se citlivě a ohleduplně, nabídnout pomoc)

●  chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé, porozumět

    běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých, utvořit si základní

    dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a

    co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se dle této představy chovat,

    uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat proti

    pravidlům, odmítat společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování),

    chránit se před ním, chovat se zdvořile, přistupovat k ostatním bez předsudků, s úctou

    k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

 ●  mít povědomí o širším společenském, přírodním, kulturním prostředí i jeho dění v rozsahu   

     praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte, mít povědomí o  

     významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem jakým se dítě i

     ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí,

     uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom,  

     jak se prakticky chránit

 

Doporučené činnosti:

 • zdobení třídy i školky, ukázka vánočních zvyků
 • vycházky do okolí MŠ a pozorování vánoční výzdoby
 • vánoční jarmark pro rodiče s ochutnávkou cukroví
 • vycházky do přírody – pozorování zimní krajiny a změn
 • hry a stavby na sněhu na školní zahradě
 • prohlížení dětských encyklopedií, rozhovory s dětmi, hra s modelem lidského těla
 • poslech pohádek, prohlížení pohádkových knih
 • návštěva dětského divadelního představení,
 • dramatizace pohádek
 • pozorování práce a činností lidí

 

Názvy jednotlivých témat:

 

název tématu na měsíc prosinec: Adventní čas             

podtéma: Čert Mikuláš a Anděl

 • Mikulášská nadílka, tradice a zvyky v rodině, rodinné vztahy, rodinní příslušníci

Podtéma: Vánoční čas

 • Vánoce, zdobení stromečku, vánoční tradice a zvyky, advent, vytváření citového vztahu k domovu i k druhým lidem (kamarádům v MŠ)

 

Název tématu na měsíc leden : Zima studí

 Podtéma: Postavíme sněhuláka

 • sledování zimního počasí, přírody a změn v přírodě, pokusy se sněhem, život zvířat v zimě, krmení a pozorování ptáčků

 

Podtéma: Doktor "BOLÍTO"

 • poznávání lidského těla, zdravého životního stylu, důležitost vitamínů

 

název tématu na měsíc únor: Dělání, to nám smutek zahání                              

podtéma: Pohádkový čas

 • seznamování s nejznámějšími pohádkové bytostmi a postavičkami, poznávat a  

            rozlišovat dobro a zlo v pohádce                             

podtéma: Devatero řemesel

 • seznamovat se s prací lidí a jejich řemesel, vědět kde pracuje táta s mámou, seznamování s různými druhy materiálů

                     

 
 
III. Integrovaný vzdělávací blok            Voláme sluníčko

Charakteristika III.integrovaného vzdělávacího bloku:

- pozorování změn v přírodě a prvních jarních rostlin a květin, pokusy – sázení semínek,

- přiblížení velikonočních tradic a zvyků, výroba velikonočního dárku,                         

- poznávání života domácích zvířat a jejich mláďat (výlet na ekofarmu) i volně žijících zvířat,

- přiblížení svátku matek, rozhovory o rodině, mezilidských vztazích a členech rodiny

- pozorování přírody- živočichů, včetně brouků a různého hmyzu,květin a rozkvetlých stromů, 

  pohybové aktivity na školní  zahradě, chránit přírodu kolem nás

-poznávat a rozlišovat dopravní prostředky, seznamovat děti s pravidly bezpečného silničního

  provozu (semafor, dopravní značky), co se smí-nesmí – beseda s příslušníkem MP,

- procvičování početní řady, geometrických tvarů, poznávání číslic 1 – 10 

 

Dílčí vzdělávací cíle:

●  rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

●  osvojení si některých poznatků a dovedností (výtvarných, hudebních, pohybových,

     posilování přirozených poznávacích citů – zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, rozvoj

     schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a prožívat

●  osvojení si základních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a

     rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

●  seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí vněmž dítě žije

●  pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat,   

    rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Očekávané konkretizované výstupy:

●  vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru a přizpůsobit jej dle pokynu, pohybovat se 

     bezpečně ve skupině dětí, znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku

     a na ulici, zacházet s hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a   

     nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, hudebními nástroji, běžnými  

     pracovními pomůckami, zvládat jednoduché práce na zahradě, napodobit základní

     geometrické obrazce, různé tvary

●  formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, učit se nová slova  

     a aktivně je používat, popsat situaci (skutečnou nebo dle obrázku), naučit se zpaměti   

     krátké texty, utvořit jednoduchý rým, mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat

    osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku,

    svoje pocity a prožitky, zaregistrovat změny ve svém okolí, odhalit podstatné i nepodstatné

    znaky předmětů, osob, zvířat, uvědomovat si a vybavit příjemné i nepříjemné pocity, znát

    význam základních dopravních značek, orientovat se v číselné řadě, rozlišovat citové

    projevy v důvěrném a cizím prostředí, být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i

    k věcem

●   přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská

     přátelství, vyhledávat partnera pro hru, měnit role při hře, uvědomovat si svá práva ve

     vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je, uplatňovat své

     individuální potřeby, přání, práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy,

     řešit konflikt dohodou

●   zachycovat skutečnosti ze svého okolí, vyjadřovat své představy pomocí různých   

     výtvarných dovedností a technik (kreslit, modelovat, konstruovat, tvořit..)

     vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní  

     hudební dovednosti (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat

     a rozlišovat rytmus)

●  vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný a pestrý- příroda i svět lidí

     porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně proměnlivým  

     okolnostem doma i v mateřské škole, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, být

    citlivý k přírodě (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se

    o rostliny, chránit přírodu, živé tvory), chápat základní pravidla chování pro chodce

 

Doporučené činnosti:

 • vycházky do okolí, pozorování přírody
 • pokusy, sledování růstu zasazené rostliny
 • pozorovat velikonoční výzdobu v MŠ i v okolí (podílet se na ní)
 • vyrobit velikonoční dárek, vajíčko, zajíčka apod.
 • výlet na ekofarmu – poznávání života domácích zvířat
 • pozorování chování běžných domácích zvířat při vycházkách (kočka, pes, slepice)
 • besídka ke Svátku matek
 • beseda s příslušníkem Městské policie, praxe na dopravním hříšti

 

Názvy jednotlivých témat:

Název tématu na měsíc březen: Stromy se zelení

podtéma: Zelený panáček

 • dopravní výchova, poznávaní druhů dopravních prostředků, beseda s příslušníkem Městské policie, procvičování početní řady i geometrických tvarů
 • sledovat změny v přírodě, poznat první jarní květiny a dokázat je pojmenovat

podtéma: Vzbuďte se kytičky

 • sledovat změny v přírodě, poznat první jarní květiny a dokázat je pojmenovat

Název tématu na měsíc duben:  Svátek jara

podtéma: Namaliuj si vajíčko

 • seznámit děti se svátkem jara- velikonoce, poznat velikonoční tradice a zvyky

 

podtéma: Náš dvůr

 • poznávání života domácích i volně žijících zvířat na jaře, zvířata a jejich mláďata

 

Název tématu na měsíc květen: Barevný svět

podtéma: Maminčino srdíčko

 • svátek Matek, rodinné vztahy- členové rodiny (maminka, tatínek, sourozenci, prarodiče)

podtéma: Život v trávě

 • pozorování a sledování změn v přírodě- kvetoucí stromy, květiny, ptáci, brouci, hmyz, ochrana přírody
 
IV. Integrovaný vzdělávací blok             Zábavný svět

Charakteristika IV.integrovaného vzdělávacího bloku:

- poznávání exotických zvířat a jejich způsobu života, výlet do ZOO,

- poznávání cizích zemí, odlišností ras a kultur, rozhovory o cestování,

- mít poznatky o planetě Zemi, o vesmíru

- poznávat a seznamovat děti s naší zemí, znát název státu, státní symboly, jméno prezidenta

- pobyt na školní zahradě, rozvíjení obratnosti a tělesné zdatnosti dětí,

- opakování poznatků z celého školního roku, spontánní rozhovory s dětmi.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

●  rozvoj fyzické i psychické zdatnosti, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné

    motoriky, osvojení si poznatků o pohybových činnostech a jejich kvalitě

●  osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, vytváření

    základů pro práci s informacemi, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj poznatků, schopností a

    dovedností umožňující pocity, dojmy a prožitky vyjádřit

●  vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, toleranci, respektu,

     přizpůsobivosti), rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

●  vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, aktivně se přizpůsobovat

    společenskému prostředí, zvládat jeho změny, vytvoření základů aktivních postojů ke světu

●  poznávání jiných kultur, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi,

     společností a planetou Zemí, vesmíru

 

Očekávané konkretizované výstupy:

●  zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu

    v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní), koordinovat

    lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou, ovládat koordinace

    ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, tužku držet správně dvěma prsty, používat příbor,

   zavazovat tkaničky, zapínat knoflíky, zipy

●  správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči, vést rozhovor (naslouchat druhým,  

    vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, ptát se), sluchově rozlišovat začáteční a koncové  

    slabiky a hlásky ve slovech, dokreslit chybějící část obrázku, poznat své napsané jméno,

    podepsat se tiskacím písmem, přemýšlet, vést jednoduché úvahy o čem přemýšlí a uvažuje,

    také vyjádřit, řešit problémy, úkoly a situace, kreativně myslet, předkládat „nápady“,

    uvědomovat si své možnosti i limity, přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a

    vyrovnat se sním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

●  chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní odlišnosti

     jsou přirozené, dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ,

     na veřejnosti, rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat odlišnosti mezi dětmi,

     respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si

     úkol s druhým dítětem, vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc

●  přistupovat k ostatním bez předsudků, vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí,   

     mít poznatky o své zemi, všímat si kulturních památek kolem sebe

●   zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se

     doma, v MŠ opakují, chovat se přiměřeně doma i na veřejnosti, osvojit si základní

     poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, zajímavé a jemu pochopitelné a

     využitelné pro další učení a životní praxi, mít elementární povědomí o existenci různých

     národů a kultur, různých zemí, o planetě Zemi, vesmíru, střídání ročních období

 

 

Doporučené činnosti:

 • pobyt na školní zahradě, překonávání přírodních překážek,
 • procvičování zručnosti a zdatnosti na průlezkách a horolezecké stěně
 • prohlížení dětských encyklopedií, rozhovory
 • výlet do ZOO
 • hra s globusem, prohlížení knih o vesmíru, planetách
 • poznávání cizích zemí – prohlížení pohlednic, encyklopedií, atlasu
 • rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin
 • výlety na hrad Střekov, na zříceninu Blansko

 

 

Názvy jednotlivých témat:

název tématu na měsíc červen: Kulatý svět                  

podtéma: Jiný kraj, jiný mrav

 • poznávání exotických zvířat a jejich způsobu života, výlet do ZOO, cestování, poznávání cizích zemí a krajů, Zeměkoule, vesmíru

podtéma: Všude dobře, doma nejlíp   

 • poznávat a seznamovat děti s naší zemí, získávat přehled o tom co jsou státní symboly, kdo prezident apod.

                               

název tématu na měsíc červenec (srpen):     Pohodový čas

 podtéma: Já už vím

 • pobyt na školní zahradě, opakování poznatků z celého školního roku, spontánní rozhovory s dětmi

podtéma: Hop a skok přes pkotok      

 • hry v přírodě, pohybové aktivity, rozvoj obratnosti a tělesné zdatnosti dětí, sprchování,

 

Všechny učitelky dbají při přípravě své vzdělávací nabídky na návaznost s Rámcovým vzdělávacím programem, dbají na to, aby nabízené činnosti byly mnohostranné a pestré a svou úrovní odpovídaly konkrétním možnostem a potřebám dětí a vedly k získávání klíčových kompetencí.